Tutustu MeMuTan oppiaineisiin!

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian (kavereiden kesken memutan) opinnot ohjaavat opiskelijoitaan monipuolisiksi median, taiteen ja kulttuurin ammattilaiseksi. Koulutuksesta valmistuu ammattilaisia muun muassa taide- ja kulttuurihallinnon tehtäviin, viestintä- ja mediatyöhön, arkistoihin, taiteelliselle alalle sekä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen pariin.

Oppiaineiden pääaineopiskelijat aloittavat opintonsa yhteisten perusopintojen parissa. Perusopinnoissa perehdytään jokaisen kolmen tieteenalan historiaan teoriaperinteisiin sekä sovelletaan opittua tietoa audiovisuaalisia aineistoja analysoiden. Yhteisten perusopintojen jälkeen opinnot jatkuvat oman oppiaineen aineopintojen ja sivuainekokonaisuuksien parissa. Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria ovat kaikki muita tieteitä leikkaavia aloja. Sivuainevalinnoilla pystyt helposti tukemaan omia intohimojasi ja kiinnostuksen kohteita.

Muistathan myös, että Affektin lisäksi oppiaineidemme henkilökunta auttaa myös mieluusti opintoihin liittyvissä kysymyksistä. On siis ihan ok nykäistä hihasta luennon jälkeen!


Mediatutkimus

Mediatutkimuksen oppiaine keskittyy mediakulttuuriin ja -teknologiaan. Oppiaineen vahvuusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus. Mediatutkimuksen opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ja eritellä mediakulttuuria historiallisina, teknologisina, yhteiskunnallisina ja esteettisinä ilmiöinä.

Mediatutkimus perehdyttää opiskelijat medioiden teknologiseen ja kulttuuriseen historiaan, tutkimusmenetelmiin ja -käsitteisiin sekä oppialan teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Oppiaine ei tähtää media-alan ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on kouluttaa kriittisiä, laajasti mediakulttuurin kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita, jotka voivat sijoittua tutkimus- ja opetustoiminnan, alan yritysten tai julkishallinnon palvelukseen.

Mediatutkimuksen aine- ja syventävissä opinnoissa on runsaasti valinnaisuutta, mikä mahdollistaa erikoistumisen opiskelijaa kiinnostaviin teemoihin, aineistoihin ja ilmiöihin. Opetettavat erikoiskurssit vaihtuvat vuosittain, teemoja ovat olleet mm. pornografia, Euroviisut ja suomalaiset elokuvat (2018-2019). Pakolliset osiot koostuvat seminaarien lisäksi menetelmä- ja teoriaopinnoista. Harjoittelun voi sisällyttää sekä aine- että syventäviin opintoihin. Opetus on ensisijaisesti kontakti-ja monimuoto-opetusta: seminaareja, luentoja, esseesuorituksia sekä pienryhmiä, joissa hyödynnetään verkko-oppimisalustoja.


Musiikkitiede

Musiikkitieteessä tarkastellaan musiikkia sen eri muodoissa ja se tarjoaa keinoja kuulla, tulkita, selittää ja hyödyntää soivaa kulttuuria.

Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa korostuu musiikin kulttuurinen tutkimus. Tarkastelun kohteet ulottuvat populaarimusiikista klassiseen musiikkiin, valtavirran musiikista marginaaliin, elokuva-, tv- ja pelimusiikkiin sekä äänisuunnitteluun. Musiikkitieteen opiskelu kehittää monipuolisia valmiuksia tuottaa soivaa kulttuuria koskevaa tietoa ja musiikkitieteilijän ammattikuva onkin laaja ulottuen musiikkiteollisuudesta musiikkikritiikkiin ja kulttuurihallinnollisiin tehtäviin.


Taidehistoria

Taidehistoria tarkastelee visuaalisen kulttuurin historiaa ja nykypäivää. Taidehistoria opettaa tulkitsemaan ja analysoimaan koko visuaalista kulttuuria taiteesta rakennettuun ympäristöön ja arkisiin kuvaesityksiin. Taidehistorian alaan kuuluvat muun muassa kuvataide, arkkitehtuuri, taiteen instituutiot, taideteollisuus sekä erilaiset historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -teoriat. Turun yliopistossa taidehistorian opetuksen keskeisimpiä alueita ovat kuvataide ja kuvakulttuurit 1800-luvun lopulta nykypäivään, taideteoreettiset ja -filosofiset kysymykset, sekä esimerkiksi sukupuolen ja tekijyyden tematiikat.

Taidehistorian opinnot tarjoavat valmiudet työskennellä laaja-alaisesti taiteen ja kulttuurin kentällä esimerkiksi museoissa ja muissa näyttelyinstituutioissa, kriitikon työssä sekä alan opetus- ja tutkimustehtävissä. Omat kiinnostuksen kohteet ja valitut kurssit yhdessä sivuaineiden kanssa ohjaavat suuntautumista työelämään.

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelijan tulee suorittaa erikoiskursseja, jotka vaihtelevat vuosittain. Erikoiskurssit keskittyvät taiteen eri aikakausiin sekä keskeisiin teemoihin, joista valitsemalla opiskelijalla on mahdollisuus paneutua itseään kiinnostaviin aiheisiin. Erikoiskurssien teemoja ovat esimerkiksi arkkitehtuuri ja tila, taide ja sukupuoli sekä taide ja yhteiskunta.

Aineopinnoissa yleisin kurssien suoritustapa on luentojen ja seminaarien lisäksi essee, mutta myös oppimispäiväkirjat ja tentit ovat tavallisia. Luentojen lisäksi kursseihin voi sisältyä erilaisia ekskursioita esimerkiksi Turun alueen museoihin ja taidegallerioihin. Monia kursseja järjestetään yhteistyönä mediatutkimuksen ja musiikkitieteen lisäksi esimerkiksi historia-aineiden, arkeologian, kirjallisuudentutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen kanssa. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomeksi, mutta kurssilukemistot ovat usein englanninkielisiä. Kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti ympäri vuoden joko tenttimällä tai esseesuorituksena. Ohjeet itsenäiseen suorittamiseen, vaadittavat kirjalistat sekä vastuuopettajan tiedot löytyvät opinto-oppaasta.