Affekti ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Affekti ry, ja sen kotipaikka on Turku. 

Tarkoitus ja toimintamuodot

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopiston mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian opiskelijoiden ainejärjestönä, joka toimii Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoustoimintaa, kurssitoimintaa, julkaisu- ja tiedotustoimintaa, kulttuuritoimintaa, seminaareja, matkoja, yhteydenpitoa koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä opintopolitiikan suunnittelua. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja voi hankkia ja hallita irtainta ja toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi liittyä yhteisöön, jonka tarkoitukset tukevat yhdistyksen tarkoituksia. Päätös tällaiseen yhteisöön liittymisestä tai siitä eroamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. 

Jäsenet

3§ Yhdistykseen voi liittyä jokainen yliopistossa tai korkeakoulussa mediatutkimusta, musiikkitiedettä tai taidehistoriaa opiskeleva henkilö. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä jäseneksi myös jokaisen, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti. 

Jäseneksi aikova voi valita kahdesta jäsenmaksuvaihtoehdosta: vuosittain maksettavasta vuosijäsenyydestä  ja seitsemän vuoden välein maksettavasta pitkäaikaisjäsenyydestä. Uudet jäsenet hyväksytään hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa, kun he ovat maksaneet jäsenmaksun.

Jäsenkauden päätyttyä ja valmistautumisen jälkeen jäsenet voivat liittyä alumnijäseniksi.

Jos pitkäaikaisjäsen erotetaan ennen seitsemän lukuvuoden määräajan täyttymistä, hänet voidaan hyväksyä hallituksen kokouksessa takaisin jäseneksi, eikä hänen tällöin tarvitse maksaa jäsenmaksua uudelleen ennen kuin hänen aiemmin maksamansa pitkäaikaisjäsenmaksukautensa päättyy. Pitkäaikaisjäsenmaksukauden päättyessä jäsenellä on oikeus vaihtaa jäsenmaksuvaihtoehtoa ilmoituksella. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua toimikauden aikana. 

Jäsenmaksujen suuruudet päättää yhdistyksen syyskokous. 

Kannatusjäsenenä saa tukea Affekti ry:n toimintaa ja mahdollistaa ainejärjestön tulevaisuuden rakentamista, sekä maininnan Affektin ry:n viestintäkanavassa. Affekti ry:n kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea järjestön tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenyyden maksun suuruus on 50€.

Yhdistyksen talous

4§ Yhdistyksen tili- ja toimikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Yhdistyksen tilit päätetään toimikausittain. 

Vuosikertomus, tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat on annettava viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille tarkastusta varten. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

Yhdistyksen hallinto

5§ Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Varapuheenjohtajan rooli velvoittaa ottamaan myös toisen pestin varapuheenjohtajan pestin lisäksi. Lisäksi valitaan yksi pääaineopiskelija kustakin oppiaineesta koulutuspoliittisina vastaavina. Näiden lisäksi on nimettyjä pestejä, jotka valitaan ensimmäisessä kokouksessa, jossa hallitus järjestäytyy (esim. sopo, tapahtumavastaava). Hallituksessa voi myös mahdollisesti olla 1-5 rivijäsentä, eli joilla ei ole nimettyä pestiä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksessa tulee olla vähintään kaksi mediatutkimuksen, kaksi musiikkitieteen ja kaksi taidehistorian pääaineopiskelijaa. Mikäli hallituksen tasaväkisessä muodostamisessa tulee ongelmia, voidaan kiintiöitä täyttää yllä mainittujen aineiden sivuaineopiskelijoista. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä, varajäseniä lukuun ottamatta, on läsnä Varajäsen ei ole velvoitettu olemaan paikalla hallituksen kokouksissa, mutta hänet voi kutsua tarvittaessa mukaan.

Efektin toimitukselle annetaan valtuudet päättää keskenään julkaisuvastaavan rooli lehden toimituksessa sekä nimittää lehden päätoimittaja toimituksen kesken ilman Affekti ry:n hyväksyntää.

Hallituksen kokous voi asettaa toimikuntia suunnittelemaan ja suorittamaan erityisiä tehtäviä ja valita toimihenkilöitä, kuten kulttuurivastaava, tiedotusvastaava, liikuntavastaava, julkaisujen toimittaja tai matkailuvastaava.

Nimen kirjoittaminen

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä. 

Yhdistyksen kokoukset

7§ Hallitus kutsuu yhdistyksen koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella Affekti ry:n sähköpostilistalla. Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on saapunut. 

8§ Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään lokakuussa, käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) ääntenlaskijaa ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa 

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruudet ja talousarvio seuraavaksi toimikaudeksi

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja  taloudenhoitaja sekä kolme (3) koulutuspoliittista vastaavaa, joista yksi (1) mediatutkimuksen, yksi (1) musiikkitieteen ja yksi (1) taidehistorian pääaineopiskelija, 1-5 jäsentä, 0-2 varajäsentä sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja viimeksi mainituille varahenkilöt

5. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

4. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös

5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

6. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Kokouksessa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei saa äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

Sääntöjen muuttaminen

9§ Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkaminen

10§ Yhdistys voidaan purkaa, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kahdessa perättäisessä kokouksessa sitä kannattaa. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutettakoon sen varat yhdistyksen kokouksen päätöksellä valitsemalleen taiteiden tutkimusta edistävälle järjestölle tai Turun yliopiston ylioppilaskunnalle.